Trứng cá

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, từ Trứng cá có thể là: