Trai

trang định hướng Wikimedia

Trai trong tiếng Việt có thể chỉ:

Xem thêm sửa