Trang Vũ Bá (chữ Hán:莊武伯) là thụy hiệu của một số vị Bá tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Minh triều Tương Thành Trang Vũ Bá Lý Cẩn (sau được truy tặng làm Nhuế Trang Vũ Công)
  • Minh triều Cảnh Thành Trang Vũ Bá Mã Vinh
  • Minh triều Phong Nhuận Trang Vũ Bá Tào Nghĩa (sau được truy tặng làm Phong Nhuận Trang Vũ Hầu)

Xem thêm sửa