Mở trình đơn chính
Hình chụp trang chủ Wikimedia Commons

Trang web là một tập hợp các văn bản, hình ảnh, tệp tin tài liệu thích hợp với World Wide Web và được thực thi ở trình duyệt web. Một trình duyệt hiển thị một trang web trên màn hình máy tính hay các thiết bị di động. Trang web, thường được xem là một tập tin, viết bằng mã HTML hay các ngôn ngữ đánh dấu tương tự. Các trình duyệt web chứa nhiều các phần tử tài nguyên web như: CSS, kịch bản phía máy khách, và hình ảnh, nhằm thể hiện cho một trang web.

Tham khảoSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi

  • Castro, Elizabeth (2005). "Creating a Web Page with HTML: Visual quick project guide," San Francisco, CA, USA: Peachpit Press, ISBN 032127847X, see [1], accessed 19 September 2015.
  • Souders, Steve (2007). "High Performance Web Sites: Essential Knowledge for Front-End Engineers," Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, ISBN 0596550693, see [2], accessed 19 September 2015.