Triết học kinh tế

Triết học kinh tế là một nhánh triết học quan tâm đến các vấn đề kinh tế như sự lựa chọn duy lý; đánh giá sản lượng kinh tế, các định chế và các tiến trình kinh tế; bản chất của các hiện tượng kinh tế và khả năng hiểu chúng[1].

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Philosophy of Economics, Stanford Encyclopedia of Philosophy