Trinh hầu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Trinh Hầu)

Trinh Hầu (chữ Hán: 貞侯) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu và đại thần quan lại tướng lĩnh bên Trung Quốc thời phong kiến.

Danh sách sửa

 1. Tây Hán Đông Vũ Trinh hầu
 2. Tây Hán Khoái Thành Trinh hầu (còn có thụy hiệu khác là Chế Hầu)
 3. Tây Hán Tu Xương Trinh hầu
 4. Tây Hán Trung Ấp Trinh hầu
 5. Tây Hán Sơn Đô Trinh hầu
 6. Tây Hán Cao Vũ Trinh hầu
 7. Đông Hán Nguyên Lộc Trinh hầu Âm Thức
 8. Tào Ngụy Ngụy Xương Trinh hầu
 9. Tào Ngụy Trung Đô Trinh hầu
 10. Tào Ngụy Dương Khúc Trinh hầu
 11. Tào Ngụy An Nhạc Trinh hương hầu
 12. Tào Ngụy Đông Hương Trinh hầu
 13. Tào Ngụy Cao Dương Trinh hương hầu
 14. Tào Ngụy Tân Dương Trinh đình hầu
 15. Tào Ngụy Thanh Dương Trinh đình hầu
 16. Tào Ngụy Dương Lăng Trinh đình hầu
 17. Tào Ngụy Vị Dương Trinh đình hầu
 18. Trinh Hầu là thụy hiệu của Tuân Dực, Phiêu kị tướng quân nhà Tào Ngụy, tuy nhiên nhân vật này không có đất phong.
 19. Âm Bình Trinh hầu Lỗ Chi thời Tây Tấn, thời Tào Ngụy chỉ là Âm Bình Trinh Bá
 20. Định Tương Trinh hầu Lưu Dư thời Tây Tấn
 21. Thượng Lục Trinh hầu Vi Đôn thời Tây Tấn
 22. Dư Bất Trinh hầu Khổng Du thời Đông Tấn
 23. Cao Ấp Trinh hầu Lý Khôi thời Bắc Ngụy, thụy hiệu ban đầu là Cao Ấp Trinh Tử, sau lại được đổi thành Cự Lộc Trinh Công
 24. Thanh Hà Trinh hầu Bùi Hiệp thời Tây Ngụy, trước đó thời Bắc Ngụy là Thanh Hà Trinh Bá, đến thời Bắc Chu được phong Thanh Hà Trinh Công
 25. Tam Thủy Trinh hầu Hàn Bao thời Tây Ngụy, trước kia giữ tước hiệu Trinh Bá, sang thời Bắc Chu được nâng thành Trinh Công
 26. Vĩnh Ninh Trinh hầu Trịnh Đạo Ấp thời Tây Ngụy, sang thời Bắc Chu bị giáng xuống thành Trinh Nam rồi lại thăng lên Trinh Tử, đến đời nhà Tùy được cải thụy hiệu là Văn hầu (đôi khi cũng gọi là Văn tử hay Văn nam)
 27. Vũ Dương Trinh hầu Phong Côn đời nhà Đường
 28. Lang Nha Trinh hầu Vương Huy đời nhà Đường

Xem thêm sửa