Trung hầu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Trung Hầu)

Trung Hầu (chữ Hán: 忠侯) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử bên Trung Quốc dưới chế độ quân chủ.

Danh sách sửa

 1. Tây Hán Dương Lăng Vũ Trung hầu, có thụy hiệu khác là Cảnh Hầu
 2. Tây Hán Tứ Vọng Trung hầu
 3. Tây Hán Vận Cừ Trung hầu
 4. Tây Hán Kiến Thành Trung hầu
 5. Tây Hán Tân Phủ Trung hầu
 6. Đông Hán Kiến Sách Trung hầu (hoặc Vũ Dương Trung Hầu và Quảng Bình Trung Hầu)
 7. Đông Hán An Thành Trung hầu
 8. Tào Ngụy Cao An Hương Trung hầu Hạ Hầu Đôn
 9. Tào Ngụy Trần Trung hầu Tào Nhân
 10. Trung Hầu cũng là thụy hiệu Trần Chi nhà Thục Hán thời Tam Quốc
 11. Tấn triều Nguyên Hương Trung đình hầu Lưu Siêu (còn gọi là Linh Lăng Trung bá)
 12. Lưu Tống Tỷ Quy Trung hầu (hoặc Kiến An Trung hầu) Ân Hiếu Tổ (truy phong)
 13. Nam Tề Tân Ngô Trung hầu Tiêu Cảnh Tiên (truy tặng, thực tế chỉ là Tân Ngô Trung Bá)
 14. Lương triều Thạch Dương Trung hầu Trương Huệ Thiệu
 15. Lương triều Ngô Bình Trung hầu Tiêu Bính
 16. Lương triều Nam Thành Trung hầu Vương Thần Niệm (sau được truy tặng là Nam Thành Trung Công, có các thụy hiệu khác là Tráng côngTráng hầu)
 17. Lương triều Văn Chiêu Trung hầu Tư Mã Thân (trước từng làm Văn Chiêu Trung bá)
 18. Trung Hầu là thụy hiệu của Đặng Nguyên Khởi, tướng lĩnh đời nhà Lương
 19. Đường triều Bột Hải Trung hầu Cao Quát
 20. Túc Nghị Văn Trung Hầu là thụy hiệu được truy tặng của Lý Hồng Chương đời nhà Thanh, trước đó gọi là Túc Nghị Văn Trung Bá

Xem thêm sửa