Trung Tông

trang định hướng Wikimedia

Trung Tông (中宗) là miếu hiệu của một số vua chúa trong lịch sử Việt Nam, Trung Quốc, và Triều Tiên.

Việt Nam Sửa đổi

Trung Quốc Sửa đổi

Triều Tiên Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi