Trung Tráng Bá (chữ Hán:忠壮伯) là thụy hiệu của một số vị bá tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  1. Bắc Ngụy Lâm Trinh Trung Tráng Bá Dương Phu (thời Tây Ngụy được thăng lên làm Lâm Trinh Trung Tráng Hầu, thời Bắc Chu được tiến phong làm Lâm Trinh Trung Tráng Công)
  2. Nam Tống Thanh Thủy Trung Tráng Bá Vương Kiên
  3. Minh triều Cung Thuận Trung Tráng Bá Ngô Duẫn Thành (sau được truy tặng làm Bân Trung Tráng Công)
  4. Minh triều Tân Lạc Trung Tráng Bá Lưu Văn Bính (sau được tiến phong làm Tân Lạc Trung Tráng Hầu)

Xem thêm sửa