Trung Tráng Hầu (chữ Hán:忠壮侯) là thụy hiệu của một số vị tướng lĩnh quan lại trong lịch sử phương Đông.

Danh sách

sửa
  1. Thượng Hoàng Trung Tráng Hầu Ngụy Ích Đức (tướng lĩnh đời nhà LươngHậu Lương, sau được truy tặng làm Thượng Hoàng Trung Tráng Công)
  2. Quảng Liệt Trung Tráng Hầu Trình Linh Tẩy (tướng lĩnh đời nhà Trần thời Nam Bắc triều, thụy hiệu này do Tống Ninh Tông truy tặng, đến đời Nguyên Thái Định Đế truy tặng là Trung Liệt Vương, thụy hiệu gốc là Trùng An Trung Tráng công do Trần Vũ Đế truy tặng)
  3. Lâm Trinh Trung Tráng Hầu Dương Phu thời Tây Ngụy (thời Bắc Ngụy chỉ là Lâm Trinh Trung Tráng Bá, thời Bắc Chu được tiến phong làm Lâm Trinh Trung Tráng Công)
  4. An Thành Trung Tráng Hầu Quách Lượng đời nhà Minh (sau được truy tặng làm Hưng Trung Tráng Công)
  5. Tuyên Ninh Trung Tráng Hầu Tào Lương Thần (công thần khai quốc đời nhà Minh, sau được truy phong là An Trung Tráng Công)
  6. Cung Thuận Trung Tráng Hầu Ngô Cẩn đời nhà Minh (sau được truy tặng làm Lương Trung Tráng Công)
  7. Kim Hương Trung Tráng Hầu Vương Chân đời nhà Minh (sau được truy tặng làm Ninh Trung Tráng Công)
  8. An Bình Trung Tráng Hầu Lý Viễn đời nhà Minh (sau được truy tặng làm Cử Trung Tráng Công)
  9. Tân Lạc Trung Tráng Hầu Lưu Văn Bính thời Minh mạt (trước từng làm Tân Lạc Trung Tráng Bá)

Xem thêm

sửa