Trung Vũ Bá (chữ Hán:忠武伯) là thụy hiệu của một số vị bá tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Bắc Ngụy Phu Thành Trung Vũ Bá Lưu Quý (thời Đông Ngụy được tiến phong làm Phu Thành Trung Vũ Công)
  • Minh triều Quảng Ninh Trung Vũ Bá Lưu Vinh (sau được truy tặng làm Quảng Ninh Trung Vũ Hầu)
  • Minh triều Định Tương Trung Vũ Bá Quách Đăng (sau được truy tặng làm Định Tương Trung Vũ Hầu)

Xem thêm sửa