Trung Vũ vương

trang định hướng Wikimedia

Trung Vũ Vương (chữ Hán: 忠武王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của những nhân vật lịch sử ở khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách

sửa
 1. Tây Hán Sa Xa Trung Vũ Vương Diên
 2. Lương triều Thủy Hưng Trung Vũ Vương Tiêu Đam
 3. Bắc Tề Lan Lăng Trung Vũ Vương Cao Trường Cung (thường gọi tắt là Vũ vương)
 4. Bắc Tề Bình Nguyên Trung Vũ Vương Đoàn Thiều (thời Đông Ngụy gọi là Hạ Lạc Trung Vũ Nam hoặc Chân Định Trung Vũ Nam, có giai đoạn làm Cô Tang Trung Vũ Hầu, sau đó tiến phong Trường Lạc Trung Vũ Công và Ninh Vũ Trung Vũ Công rồi Quảng Bình Trung Vũ Công, ngoài ra còn biệt phong Nhạc Lăng Trung Vũ Công)
 5. Bắc Tề Hàm Dương Trung Vũ quận vương Hộc Luật Kim (thời Bắc Ngụy từng làm Phụ Thành Trung Vũ Nam, sang thời Đông Ngụy được tiến phong làm An Bình Trung Vũ Hầu và Thạch Thành Trung Vũ Công)
 6. Bắc Tề Vĩnh Xương Trung Vũ Vương Cao Ngao Tào (truy tặng)
 7. Bắc Tề Ba Lăng Trung Vũ quận vương Vương Lâm (trước đó gọi là Cối Kê Trung Vũ quận công, khi còn ở nhà Lương từng giữ các tước hiệu Kiến Ninh huyện hầu và An Thành quận công)
 8. Đường triều Tây Bình Trung Vũ Vương Lý Thạnh
 9. Đường triều Phần Dương Trung Vũ Vương Quách Tử Nghi (trước đó gọi là Đại Trung Vũ Công)
 10. Đường triều Ninh Sóc Trung Vũ quận vương Hỗn Giam
 11. Đường triều Nam Khang Trung Vũ quận vương Vĩ Cao
 12. Nam Ngô Tề Trung Vũ Vương (sau được truy tôn là Đường Trung Vũ Đế)
 13. Bắc Tống Bành Trung Vũ Vương (hoặc Tiều Trung Vũ Vương) Quách Thủ Văn
 14. Tây Hạ Tề Trung Vũ Vương Lý Ngạn Tông
 15. Nam Tống Ngạc Trung Vũ Vương Nhạc Phi (truy phong, có thụy hiệu khác là Vũ Mục Vương)
 16. Nam Tống Kỳ Trung Vũ Vương (hoặc Hàm An Trung Vũ quận vương hay Thông Nghĩa Trung Vũ quận vương) Hàn Thế Trung
 17. Việt Nam Trần Triều Trung Vũ Vương Trần Thủ Độ (tước hiệu)
 18. Mông Cổ đế quốc Tế Ninh Trung Vũ Vương Án Trần (truy tặng)
 19. Nguyên triều Hoài An Trung Vũ Vương (hoặc Hoài Trung Vũ Vương) Bá Nhan (truy tặng)
 20. Nguyên triều Lỗ Trung Vũ Vương Mộc Hoa Lê
 21. Nguyên triều Quảng Bình Trung Vũ Vương Bác Nhĩ Truật
 22. Nguyên triều Xương Trung Vũ Vương Bột Thốc
 23. Nguyên triều Trấn Dương Trung Vũ Vương Sử Thiên Trạch (truy phong)
 24. Nguyên triều Nhữ Nam Trung Vũ Vương Trương Nhu (truy tặng, thực tế chỉ là Sái Trung Vũ Công)
 25. Nguyên triều Đức Trung Vũ Vương (hoặc Thái Bình Trung Vũ Vương) Yên Thiếp Mộc Nhi
 26. Minh triều Khai Bình Trung Vũ Vương (truy tặng, thực tế chỉ là Ngạc Trung Vũ Công)
 27. Minh triều Hà Gian Trung Vũ Vương (truy tặng, thực tế thụy hiệu chỉ là Vinh Trung Hiển Công)
 28. Minh triều Hòa Dương Trung Vũ Vương (còn có thụy hiệu khác là Phì Thủy Trung Liệt Vương)
 29. Nam Minh Du Lâm Trung Vũ quận vương Kim Thanh Hoàn
 30. Nam Minh Ninh Hạ Trung Vũ Vương Lý Thành Đống (truy phong, thực tế chỉ là Huệ Trung Vũ Công)

Xem thêm

sửa