Bình quân gia quyền

Trung bình cộng có trọng số, hay số bình quân gia quyền, của một tập là giá trị trung bình cộng có phản ánh tầm quan trọng của các phần tử (hay giá trị quan sát) trong tập đó. Mỗi một giá trị quan sát sẽ được gắn một trọng số.

Công thức tính trung bình cộng có trọng số là:

hay

trong đó x1, x2,... xn là các phần tử trong tập, và w1, w2,..., wn là các trọng số tương ứng của từng phần tử, i là thứ tự i của phần tử hoặc trọng số trong khoảng từ 1 đến n.

Trong thống kê, trung bình cộng có trọng số hay được dùng để tính toán các chỉ số.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi