Trung Công (chữ Hán:忠公) là thụy hiệu của một số vị quốc công, quận công hoặc huyện công trong lịch sử Trung Quốc thời phong kiến

Danh sách sửa

 1. Bắc Ngụy Tây Bình Trung Công Ất Viện
 2. Bắc Ngụy Lâm Trinh Trung Công Dương Huyên
 3. Bắc Chu Dung Trung quốc công Vương Hùng (thời Tây Ngụy gọi là Vũ Uy Trung quận công, thời Bắc Ngụy chỉ là Lâm Trinh Trung huyện bá)
 4. Lương triều Nam Thành Trung Công Vương Thần Niệm (truy tặng, thực tế chỉ là Nam Thành Trung Hầu, có các thụy hiệu khác như Tráng côngTráng hầu)
 5. Tùy triều Nam Dương Trung quận công Trương Hành (truy tặng)
 6. Tùy triều Lê Trung quốc công Lý Viễn (truy tặng, thực tế thời Bắc Chu gọi là Dương Bình Trung quận công, thời Tây Ngụy gọi là Dương Bình Trung huyện công, thời Bắc Ngụy gọi là Dương Bình Trung huyện bá, có thụy hiệu khác là Hoài công hoặc Hoài bá)
 7. Đường triều Giang Trung quốc công Trần Thúc Đạt (trước từng làm Hán Đông Trung quận công, có thụy hiệu khác là Mậu Công, thời nhà Trần từng giữ tước hiệu Nghĩa Dương Vương)
 8. Đường triều Tân Hưng Trung quận công Mã Tam Bảo
 9. Đường triều Nhuế Trung quốc công Uyển Quân Chương
 10. Đường triều Nghi Xuân Trung quận công Vương Hùng Đản
 11. Đường triều Đạo Trung quốc công Đới Vị (truy tặng, thực tế là Vũ Xương Trung quận công, trước đó từng làm Vũ Xương Trung huyện nam)
 12. Đường triều Thanh Hà Trung huyện công Thôi Thiện Vi
 13. Đường triều Thanh Hà Trung quận công Phòng Nhân Dụ (truy tặng)
 14. Đường triều Thanh Hà Trung quận công Thôi Tri Ôn
 15. Đường triều Tửu Tuyền Trung quận công Luận Cung Nhân (sau được tiến phong làm Bạt Xuyên Trung quận vương)
 16. Đường triều Vũ Uy Trung quận công Lý Quang Nhan
 17. Đường triều Dĩnh Xuyên Trung quận công Nguyên Tải (trước từng làm Hứa Xương Trung huyện tử, có thụy hiệu khác là Hoang công hay Hoang tử)
 18. Đường triều Thái Nguyên Trung quận công Vương Nguyên Quỳ
 19. Đường triều Bộc Dương Trung quận công Ngô Tự

Xem thêm sửa