Tuần Quý phi Y Nhĩ Căn Giác La thị (chữ Hán: 循贵妃伊爾根覺羅氏; 1758 - 1797), là một phi tần của Thanh Cao Tông Càn Long Đế.

Thanh Cao Tông Tuần Quý phi
清高宗循贵妃
Càn Long Đế Quý phi
《心写治平》循嫔部分.jpg
Thông tin chung
Phu quânThanh Cao Tông
Càn Long Hoàng đế
Tước hiệu[Tuần tần; 循嬪]
[Tuần phi; 循妃]
Thân phụQuế Lâm
Sinh18 tháng 9, năm 1758
Mất24 tháng 11, năm 1797
An táng11 tháng 9, năm 1799
Phi viên tẩm của Dụ lăng, Thanh Đông lăng

Tiểu sửSửa đổi

Tuần Quý phi sinh ngày 18 tháng 9 (âm lịch) vào năm Càn Long thứ 23 (1758), xuất thân quý tộc Y Nhĩ Căn Giác La thị thuộc Mãn Châu Tương Lam kỳ, là con gái Tổng đốc Lưỡng Quảng tên Quế Lâm.

Năm Càn Long thứ 41 (1776), thông qua Bát kỳ tuyển tú, Y Nhĩ Căn Giác La thị được chỉ định làm Quý nhân. Nhưng sau khi người nhà của bà trình lên Thỉnh an chiết tạ ân, Càn Long Đế lại sửa bà lên làm Tần, nhà của bà lại phải trình lên một Thỉnh an chiết nữa. Ngày 18 tháng 11 (âm lịch) cùng năm, theo ý chỉ nhập cung, hiệu Tuần tần (循嬪)[1], hồ sơ cung đình ghi lại trong nội viện thì bà còn được gọi là [Châu Long A tần; 珠隆阿嬪][2].

Đầu năm Càn Long thứ 42 (1777), Sùng Khánh Hoàng thái hậu giá băng, bà cùng Thuận phiThành tần cùng đến năm thứ 44 (1778) mới có thể chính thức làm lễ sách phong, lấy Lễ bộ Thượng thư Đức Bảo (德保) làm Chính sứ, Lễ bộ Thị lang Đạt Xuân (達椿) làm Phó sứ[3]. Cùng năm ấy, ngày 6 tháng 12 (âm lịch), cha bà qua đời, ban kỳ ngân 320 lượng bạc, dĩ kỳ an phủ.

Năm Càn Long thứ 59 (1794), ngày 30 tháng 10 (âm lịch), tấn thăng Tuần phi (循妃), đến tháng 12 mới làm lễ sách phong, mệnh Đại học sĩ Vương Việt (王杰) làm Chính sứ, Lễ bộ Tả thị lang Lưu Quyền Chi (劉權之) làm Phó sứ[4]. Sách văn viết:

Năm Gia Khánh thứ 2 (1797), gặp ngày sinh nhật 40 tuổi của Tuần phi vào tháng 9. Hôm ấy, Càn Long Đế phát hiện vật ban thưởng cho Tuần phi đã sớm được đưa vào tháng 5, liền đại nộ sai Kính Sự phòng phạt nặng Càn Thanh cung Đại tổng quản. Sang ngày 24 tháng 11 (âm lịch) cùng năm, Tuần phi Y Nhĩ Căn Giác La thị hoăng thệ do bệnh lao, chung niên 40 tuổi. Không có bất kỳ dữ liệu nào ghi lại bà được tặng làm Quý phi bởi Càn Long Đế, nhưng Xương Thụy sơn vạn niên thống chí (昌瑞山万年统志) cùng Thanh hoàng thất tứ phổ (清皇室四谱) đều ghi là [Tuần Quý phi], không rõ nguyên nhân.

Năm Gia Khánh thứ 4 (1799), ngày 11 tháng 9 (âm lịch), quan tài của bà được nhập vào Phi viên tẩm của Dụ lăng.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ 《賞賜底檔》乾隆四十一年十一月十四日,順喜傳旨,賞新封循嬪。 (物品),乾隆四十一年十一月十八日,系本日進宮,賞新封循嬪
  2. ^ 《添碳檔》十一月十八日,首領佟安傳新進嬪娘娘一位,冬例日用紅籮炭八斛,夏例日用紅籮炭五斛,蘭貴人封為嬪,冬例日用紅籮炭八斛,夏例日用紅籮炭五斛,金常在封為貴人
  3. ^ 《清實錄》命禮部尚書德保為正使。禮部侍郎達椿為副使。持節冊封貴人伊爾根覺羅氏為循嬪。冊文曰、朕惟彤閨率範。宜茂秩之攸加。紫掖延厘。勉嘉稱之克副。新綸式煥。渥典斯彰。爾貴人伊爾根覺羅氏、毓自名家。昭茲粹質。播芳聲於椒殿。壼教能間。迓蕃祉於萱闈。慈歡懋洽。既協鳴璜之譽。爰宣鏤冊之恩。茲奉皇太后懿旨。封爾為循嬪。爾其奉職彌虔。荷鴻庥而衍慶。持榮益慎。膺象服以增輝。欽哉
  4. ^ 《清實錄》命大學士王杰為正使。禮部左侍郎劉權之為副使。持節冊封循嬪伊爾根覺羅氏為循妃。冊文曰、朕惟典徵絲枲。秩每視乎彤庭。度慎珩璜。品宜崇於紫掖。進參翟採。用賁鸞書。爾循嬪伊爾根覺羅氏、備位后宮。分班內職。家人演封。順符大吉之佔。女史垂箴。靜協含章之道。茲晉封爾為循妃。錫之冊印。爾其懋修懿德。遵禮則以綏嘉。允荷徽章。引福祥而宜谷。欽哉