Tuổi mới lớn

trang định hướng Wikimedia

Tuổi mới lớn, tuổi đang lớn hay tuổi ăn tuổi lớn có thể là: