Tuổi mới lớn, tuổi đang lớn hay tuổi ăn tuổi lớn có thể là: