Tuyên vương

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Tuyên Vương)

Tuyên Vương (chữ Hán: 宣王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ, phiên vương, thân vương hoặc quận vương trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Trung QuốcSửa đổi

Quân chủSửa đổi

Đại thầnSửa đổi

  • Tấn Tuyên Vương Tư Mã Ý nhà Tào Ngụy (sau được truy tôn là Tấn Tuyên Đế, ban đầu gọi là Hà Tân Văn đình hầu và An Quốc Văn hương hầu hoặc Hà Tân Tuyên Văn đình hầu hay An Quốc Tuyên Văn hương hầu, sau được thăng lên làm Vũ Dương Văn hầu hoặc Vũ Dương Tuyên Văn hầu, tuy được nâng thành An Bình Văn công hoặc An Bình Tuyên Văn Công nhưng không chịu nhận)
  • Bắc Bình Tuyên Vương Trưởng Tôn Tung nhà Bắc Ngụy
  • Tây Bình Tuyên Vương Nguyên Hạ nhà Bắc Ngụy
  • Thành Dương Tuyên Vương Thác Bạt Trung nhà Bắc Ngụy
  • Lương Tuyên Vương Võ Tam Tư đời nhà Đường

Chư hầuSửa đổi

Dân thườngSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Tên ngườiSửa đổi

Xem thêmSửa đổi