Tuy Ninh

trang định hướng Wikimedia

Tuy Ninh có thể chỉ:

  • Huyện Tuy Ninh (绥宁) thuộc địa cấp thị Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Huyện Tuy Ninh (睢宁) thuộc địa cấp thị Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.