Giờ UTC+10múi giờ được dùng tại các nơi sau đây:

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi