Ung Châu có thể là:

  • Ung Châu (雍州), khu vực hành chính thuộc tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, Sơn Tây (Trung Quốc) ngày nay.
  • Ung Châu (邕州), khu vực hành chính thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) ngày nay.