Ung Châu có thể là:

  • Ung Châu (雍州), khu vực hành chính thuộc tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, Sơn Tây (Trung Quốc) ngày nay.
  • Ung Châu (邕州), khu vực hành chính thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) ngày nay.

P/s: Năm 1075, nhà Tống có ý định đánh nước Nam. Lúc này Thái Úy Lý Thường Kiệt định sử dụng một kế trong Tam Thập Lục Kế, đương nhiên không phải kế " Tẩu Vi Thượng sách " mà dùng kế " Tiên Phát Chế Nhân" nên ông đã tâu lên triều đình nhà Lý xin đánh phủ đầu nhà Tống. Nhà Lý cũng thuộc dạng xôi thịt thích thì chiến việc gì phải xéo, nên đã cho phép Lý Thường Kiệt dẫn 10 vạn quân sang Tống. Cuối năm 1075, sau 42 ngày đêm thì quân Lý đã chiếm được thành Ung Châu, một trong những cơ sở quan trọng của nhà Tống.