Ouranos (Uranus) theo tiếng Hy Lạp nghĩa là bầu trời. Trong thần thoại Hy Lạp ông được coi là cha trời, bản thân ông là con và cũng là chồng của Gaia, mẹ đất. Uranus và Gaia được coi là tổ tông của hầu hết các vị thần Hy Lạp nhưng không được thờ cúng; Uranus cũng không xuất hiện trên các bình gốm của Hy Lạp cổ. Hầu hết người Hy Lạp cổ đại cho rằng Uranus là tổ tiên của mọi vật và coi như ông không có dòng dõi lớn hơn (cha mẹ của Uranus là không có). Theo nhà triết học Cicero trong cuốn Bản chất của thần thánh (On the Nature of Gods), Uranus là con của Aether (không khí) và Hemera (ngày). Theo Tụng ca của Orpheus (The Orphic Hymns), Uranus (Caelus) là con trai của bóng đêm, Nyx.

Ouranos
Thần nguyên thủy của bầu trời
Tranh khảm Aion/Uranus cùng Terra/Gaia
Nơi ngự trịBầu trời
Thông tin cá nhân
Cha mẹGaia hoặc Nyx
Phối ngẫuGaia
Con cáiThe Titans, The Cyclopes, Meliae, Erinyes, Gigantes, HecatonchiresAphrodite[1]
Tương ứng La MãCaelus

Từ nguyên sửa

Phả hệ sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ See Hesiod, Theogony 188, but in Homer's Iliad (5.370), Aphrodite is the daughter of Zeus (mythology)Dione.

Liên kết ngoài sửa

Argive genealogy in Greek thần thoại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uranus
 
Gaia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronus
 
Rhea
 
Oceanus
 
Tethys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memphis
 
 
Libya
 
Poseidon
 
 
 
Nilus
 
Inachus
 
Melia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belus
 
Agenor
 
 
 
Telephassa
 
 
Phoroneus
 
Io
 
Zeus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadmus
 
Cilix
 
Europa
 
Phoenix
 
Achiroe
 
 
 
Epaphus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonia
 
 
Danaus
 
Aegyptus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polydorus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agave
 
 
Hypermnestra
 
Lynceus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autonoë
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ino
 
 
 
 
Abas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semele
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proetus