Uy Tông

trang định hướng Wikimedia

Uy Tông (chữ Hán 威宗) là miếu hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa