Vàm Cỏ (huyện)

Huyện cũ thuộc tỉnh Long An

Vàm Cỏ là một huyện cũ thuộc tỉnh Long An, Việt Nam.

Địa lýSửa đổi

Huyện Vàm Cỏ có vị trí địa lý:

Lịch sửSửa đổi

Huyện được thành lập vào ngày 11 tháng 3 năm 1977 với tên gọi ban đầu là huyện Tân Châu, trên cơ sở hợp nhất hai huyện Tân TrụChâu Thành[1] và đến ngày 19 tháng 9 năm 1980, huyện Tân Châu được đổi tên thành huyện Vàm Cỏ[2].

Huyện Vàm Cỏ ban đầu bao gồm 25 xã: An Lục Long, An Nhựt Tân, An Vĩnh Ngãi, Bình Lãng, Bình Quới, Bình Tâm, Bình Tịnh, Bình Trinh Đông, Đức Tân, Dương Xuân Hội, Hiệp Thạnh, Hòa Phú, Lạc Tấn, Long Trì, Mỹ Bình, Nhơn Thạnh Trung, Nhựt Ninh, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng, Quê Mỹ Thạnh, Tân Phước Tây, Thanh Phú Long, Thanh Vĩnh Đông, Thuận Mỹ và Vĩnh Công.

Ngày 14 tháng 1 năm 1983, chuyển 3 xã: Nhơn Thạnh Trung, Bình Tâm, An Vĩnh Ngãi về thị xã Tân An quản lý.[3]

Như vậy, đơn vị hành chính của huyện Vàm Cỏ bao gồm 22 xã: An Lục Long, An Nhựt Tân, Bình Lãng, Bình Quới, Bình Tịnh, Bình Trinh Đông, Đức Tân, Dương Xuân Hội, Hiệp Thạnh, Hòa Phú, Lạc Tấn, Long Trì, Mỹ Bình, Nhựt Ninh, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng, Quê Mỹ Thạnh, Tân Phước Tây, Thanh Phú Long, Thanh Vĩnh Đông, Thuận Mỹ và Vĩnh Công.

Ngày 4 tháng 4 năm 1989, huyện Vàm Cỏ được chia lại thành 2 huyện cũ: Châu Thành và Tân Trụ[4]:

  • Huyện Châu Thành bao gồm 12 xã: An Lục Long, Bình Quới, Dương Xuân Hội, Hiệp Thạnh, Hòa Phú, Long Trì, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng, Thanh Phú Long, Thanh Vĩnh Đông, Thuận Mỹ và Vĩnh Công.
  • Huyện Tân Trụ bao gồm 10 xã: An Nhựt Tân, Bình Lãng, Bình Tịnh, Bình Trinh Đông, Đức Tân, Lạc Tấn, Mỹ Bình, Nhựt Ninh, Quê Mỹ Thạnh và Tân Phước Tây.

Chú thíchSửa đổi