Vòng đời

trang định hướng Wikimedia

Vòng đời có thể đề cập đến:

Khoa học và học thuật

sửa

Thương mại

sửa

Phần mềm

sửa

Kỹ thuật hệ thống

sửa