Văn Ý Công (chữ Hán:文懿公) là thụy hiệu của một số vị quốc công, quận công hoặc huyện công trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

  • Bắc Ngụy Quảng Bình Văn Ý quận công Cao Thịnh
  • Đường triều Vĩnh Hưng Văn Ý huyện công Ngu Thế Nam (trước từng làm Vĩnh Hưng Văn Ý huyện tử)
  • Đường triều Ngụy Văn Ý quận công Vương Khởi
  • Đường triều Lũng Tây Văn Ý quận công Lý Hồi
  • Bắc Tống Dĩnh Văn Ý quốc công (hoặc Đặng Văn Ý quốc công) Trương Sĩ Tốn

Xem thêm sửa