Văn vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Văn Vương)

Văn Vương (chữ Hán: 文王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị quân chủ và tướng lĩnh quan lại hay hoàng thân quốc thích.

Danh sách

sửa
 1. Thương Văn Vương
 2. Thương Ân Chu Văn Vương (trước đây từng làm Tây Bá Văn Hầu, sau được truy tôn là Văn Đế)
 3. Đông Chu Sở Văn Vương
 4. Cơ Tử Triều Tiên Thuyết Văn Vương
 5. Cơ Tử Triều Tiên Hiển Văn Vương
 6. Nam Việt Nam Việt Văn Vương (ở trong nước tự xưng là Văn Đế)
 7. Tây Hán Sở Văn Vương
 8. Tây Hán Tề Văn vương
 9. Tây Hán Hoài Dương Văn Vương
 10. Tây Hán Lỗ Văn Vương
 11. Tây Hán Trường Sa Văn Vương
 12. Tây Hán Hà Gian Văn Vương
 13. Đông Hán Ngụy Văn Vương (sau được Hán Hiến Đế nhường ngôi nên đổi thụy hiệu là Văn Đế)
 14. Tam Quốc Tào Ngụy Tấn Văn Vương (sau được nhà Tấn truy tôn là Văn Đế)
 15. Hán Triệu Quang Văn Vương Lưu Uyên (sau này tự xưng là Hán Triệu Quang Văn Đế, thời Tây Tấn chỉ là Lư Nô Quang Văn Bá)
 16. Ngũ Hồ thập lục quốc Thành Hán Tần Văn Vương
 17. Ngũ Hồ thập lục quốc Tiền Lương Văn Vương (truy tôn, thực tế chỉ là Văn Công, còn có các thụy hiệu khác như: Trung Thành Hầu, Trung Thành công hoặc Trung Thành vương)
 18. Hậu Triệu Hải Dương Văn Vương Thạch Hoằng (sau đăng cơ trở thành Hậu Triệu Văn Đế)
 19. Ngũ Hồ thập lục quốc Bắc Lương Văn Vương
 20. Ngũ Hồ thập lục quốc Vũ Hưng Văn Vương
 21. Nam Yên Bắc Hải Văn Vương Mộ Dung Siêu (sau đăng cơ trở thành Nam Yên Văn Đế, sử sách đôi khi gọi là Mạt Chủ)
 22. Lưu Tống Nghi Đô Văn Vương Lưu Nghĩa Long (sau lên ngôi trở thành Lưu Tống Văn Đế)
 23. Lưu Tống Hành Dương Văn Vương Lưu Nghĩa Quý
 24. Lương triều Tấn An Giản Văn Vương Tiêu Cương (còn gọi là Tấn An Minh Vương, sau đăng cơ trở thành Lương Giản Văn Đế hoặc Lương Minh Đế)
 25. Tây Ngụy Chu Văn Vương (trước đó gọi là Văn Định Văn Công, sau được truy tôn làm Chu Văn Đế)
 26. Trần triều Lâm Xuyên Văn Vương Trần Thiến (sau đăng cơ trở thành Trần Văn Đế)
 27. Tùy triều Cao Xương Hiến Văn Vương Khúc Bá Nhã (trước đó từng làm Biền Hiến Văn Công)
 28. Tân La Cảnh Văn Vương
 29. Đường triều Bột Hải Văn Vương (còn gọi là Thánh Vương hoặc Thánh Pháp Đại Vương, sau được truy tôn là Văn Đế)
 30. Bắc Tống Thư Văn Vương Vương An Thạch (truy tặng)
 31. Nam Tống Đặng Trang Văn Vương Triệu Thực (có thụy hiệu khác là Trang Văn Thái Tử)
 32. Cao Ly Nguyên Văn Vương Vương Tuân (gọi tắt theo thụy hiệu dài Đại Hiếu Đức Uy Đạt Tư Nguyên Văn Đại Vương)
 33. Minh triều Triều Văn Vương (truy phong)
 34. Việt Nam Trần triều Chiêu Văn Vương (tước hiệu)
 35. Việt Nam Trần triều Hoài Văn Vương (truy tặng, tước hiệu thật là Hoài Văn Hầu)
 36. Triều Tiên Tuyên Văn Vương (gọi tắt theo thụy hiệu dài Tuyên Văn Chương Vũ Thần Thánh Hiển Nhân Minh Nghĩa Chính Đức Đại Vương, có khi gọi theo hai chữ cuối là Chính Đức Vương hoặc thụy hiệu do nhà Thanh ban tặng là Trung Tuyên Vương)
 37. Triều Tiên Thuần Văn Vương (gọi tắt theo thụy hiệu dài Thuần Văn Túc Vũ Kính Nhân Chương Hiếu Đại Vương, có thụy hiệu khác do nhà Thanh ban tặng là Trang Khác Vương)
 38. Triều Tiên Đức Văn Vương (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Đức Văn Dực Vũ Thuần Nhân Tuyên Hiếu Đại Vương, được nhà Thanh ban tặng thụy hiệu Khác Cung Vương)

Xem thêm

sửa