Văn Xương đế quân

(Đổi hướng từ Văn Xương Đế Quân)

Văn Xương Đế Quân (文昌帝君) hay Văn Xương Tinh (文昌星) là vị thần được dân gian lẫn Đạo giáo tôn sùng là thần chủ quản công danh phúc lộc của sĩ nhân.

Tượng thần Văn Xương tại đền Ngọc Sơn

Tham khảo Sửa đổi

  • Phiên bản đầu được lấy từ Lê Anh Minh & Dương Ngọc Dũng, Triết Giáo Đông Phương, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Tp HCM, 2003, trang 599-607.

Liên kết ngoài Sửa đổi