Vũ Cương

trang định hướng Wikimedia

Vũ Cương có thể là:

  • Vũ Cương (舞钢市), huyện cấp thị trực thuộc địa cấp thị Bình Đính Sơn, tỉnh Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Vũ Cương (武冈市), huyện cấp thị trực thuộc địa cấp thị Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.