Vũ Trung Vương (chữ Hán:武忠王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ, phiên vương, quận vương hay thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Hoa.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa