Vũ công

Người tham gia hoạt động nhảy múa

Vũ công (tiếng Anh: dancer) có thể là: