Vũ công

Người tham gia hoạt động nhảy múa

Vũ công có thể là: