Vũ công (thụy hiệu)

trang định hướng Wikimedia

Vũ Công (chữ Hán: 武公 hay 宇公) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu hoặc tướng lĩnh quan lại, trong Tiếng Việt chữ Vũ (武) đôi khi còn được đọc là Võ.

Quân chủ sửa

Danh sách Vũ Công (武公) sửa

Danh sách Vũ Công (宇公) sửa

Hoàng thân quốc thích sửa

  • Đông Hán Tề Vũ công (ban đầu truy tặng công tước, sau cải truy vương tước cho nên cũng gọi là Tề Vũ Vương)

Đại thần sửa

Xem thêm sửa