Vương Kiệt có thể là một trong những nhân vật sau: