Vương Mục Chi (chữ Hán: 王穆之, ? - 364), nguyên quán ở huyện Tấn Dương, quận Thái Nguyên là hoàng hậu dưới thời Tấn Ai Đế, vua thứ 10 của nhà Tấn trong lịch sử Trung Quốc.

Ai Tĩnh Vương Hoàng hậu
哀靖王皇后
Tấn Ai Đế Hoàng hậu
Hoàng hậu nhà Tấn
Tại vị361 - 364
Tiền nhiệmMục Chương Hà Hoàng hậu
Kế nhiệmHiếu Dữu Hoàng hậu
Thông tin chung
Sinh?
Thái Nguyên
Mất364
Kiến Khang
Phối ngẫuTấn Ai Đế
Hậu duệ
Tên tự
Vương Mục Chi
(王穆之)
Thụy hiệu
Ai Tĩnh Hoàng hậu
(哀靖皇后)
Thân phụVương Mông
Thân mẫuViên thị

Tiểu sử sửa

Phụ thân của Vương Mục Chi là Tư đồ tả trưởng sử Vương Mông (thuộc Thái Nguyên Vương thị), làm quan trong triều đình Đông Tấn. Bà được đem gả cho Lang Nha vương Tư Mã Phi, con trai trưởng của Tấn Thành Đế và trở thành vương phi[1]. Năm 361, Tư Mã Phi lên ngôi vua, tức Tấn Ai Đế, bèn cho lập bà làm hoàng hậu, đồng thời truy tặng mẹ bà là Viên thị làm An Quốc hương quân.

Năm 364, Vương Mục Chi qua đời, được truy tặng danh hiệu Ai Tĩnh hoàng hậu (哀靖皇后).

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Tấn thư, quyển 32: Hậu sơ vi Lang Nha vương phi