Vương quốc Iberia có thể là:

Ngoài ra các vương quốc sau đây cũng được gọi là "Vương quốc Iberia":