Vương triều thứ Hai Mươi Ba của Ai Cập

Vương triều thứ Hai Mươi Ba của Ai Cập cổ đại (Vương triều thứ 23) là vương triều trong lịch sử Ai Cập, thường được coi là một phần của Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba.

Cai trị sửa

Các vị pharaon cai trị trong vương triều này như sau:

Pharaon Vương triều Hai Mươi Ba
Pharaon Tên Ngai Năm cai trị (TCN) Vợ Ghi chú
Harsiese A Hedjkheperre-Setpenamun 880 – 860 Isetweret I Độc lập vua Thebes; Cai trị trong thời Takelot I và Osorkon II đang ngự trị
Takelot II Hedjkheperre-Setpenre 840 – 815 Karomama D

Tashep
Tabeketenasket

Pedubast I Usermaatre-Setpenamun 829 – 804 Tham gia vào một cuộc nội chiến kéo dài, đối đầu với vua Takelot II/Hoàng tử Osorkon B.
Iuput I ?? 829 – 804
Shoshenq VI Usermaatre-Meryamun 804 – 798 Pedubast I đã thành công ở Oedipus và cai trị Thượng Ai Cập trong 6 năm.
Osorkon III Usermaatre-Setpenamun 798 – 769 Tentsai A

Karoatjet

Tham gia vào một cuộc nội chiến chống lại Pedubast I và Shoshenq VI.
Takelot III Usermaatre 774 – 759 Kakat

Irtiubast

Osorkon III là con trai cả của junior coregent và người kế nhiệm.
Rudamun Usermaatre-Setpenamun 759 – 755 Tadi[...] Em trai và người kế thừa của Takelot III.
Ini Menkheperre 755 – 750 Chỉ kiểm soát Oedipus trong vương triều của ông.
Peftjauawybast Neferkare 754 – 720 Irbastwedjanefu

Tashereniset I

Rudamun con, chỉ kiểm soát Herakleopolis trong vương triều của ông.

Phả hệ sửa

Đây là bảng chi tiết các đời pharaon Vương triều 21, 22 và 23:

 
Ramesses XI
HrereTentamun A
Vương triều thứ 20
 
Piankh
Nodjmet 
Herihor
 
Smendes
Tentamun BDuathathor-Henuttawy
 
Pinedjem I
 
Amenemnisu
Wiay 
Psusennes I
Mutnedjmet 
Masaharta
 
Djedkhonsuefankh
 
Menkheperre
Isetemkheb C (III) 
Amenemope
Shoshenq AMehtenweskhet A
 
Smendes II
 
Pinedjem II
Isetemkheb D 
Osorkon the Elder
Nimlot ATentsepeh A
Vương triều thứ 21
 
Psusennes II
 
Siamun
Karomama A 
Shoshenq I
Maatkare B 
Osorkon I
Tashedkhonsu 
Iuput
 
Shoshenq C
 
Shoshenq II
 
Iuwelot
 
Smendes III
 
Takelot I
 
Harsiese A
 
Osorkon II
 
Nimlot C
Tjesbastperu 
Shoshenq III
Karomama II 
Takelot II
 
Pami
 
Shoshenq IV
 
Pedubast I
 
Osorkon III
 
Shoshenq V
Tadibast III
 
Shoshenq VI
 
Iuput I
 
Takelot III
 
Rudamun
 
Pedubast II
 
Osorkon IV
 
Ini
 
Peftjauawybast
Irbastudjanefu
Vương triều thứ 22
Vương triều thứ 23

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • J.P. Elias, "A Northern Member of the 'Theban' Twenty-Third Dynasty", Discussions in Egyptology 31 (1995), trang 57-67.
  • J. Goldberg, "The 23rd Dynasty Problem Revisited: Where, When and Who?", Discussions in Egyptology 29 (1994), trang 55-85.
  • H. Jacquet Gordon, "Deux graffiti d'époque libyenne sur le toit du Temple de Khonsu à Karnak" in Hommages à la memoire de Serge Sauneron, 1927-1976 (Cairo: 1979), tr. 169–74.
  • K.A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (c.1100–650 BC), 3rd ed., Warminster: 1996.
Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 22 880-720 TCN Vương triều thứ 24