Vương triều thứ Hai Mươi Mốt của Ai Cập

Vương triều thứ Hai Mươi Mốt của Ai Cập cổ đại (Vương triều thứ 21) là một triều đại pharaon cai trị Ai Cập thuộc Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba. Thời kỳ này cũng bao gồm các vương triều khác là Vương triều thứ Hai mươi hai, Hai mươi baHai mươi bốnHai mươi lăm.

Cai trị sửa

Các vị vua được biết đến trong Lịch sử Ai Cập trong Triều XXI như sau:

Pharaon Vương triều XXI
Pharaon Tên Ngai Vương triều (trước Công nguyên) Chôn cất Vợ
Smendes (Nesbanebdjed I) Hedjkheperre-Setepenre 1077 - 1051 không rõ Tentamun
Amenemnisu Neferkare-Heqawaset 1051 - 1047 không rõ ?
Psusennes I (Pasebkhanut I) Akheperre-Setepenamun 1047 - 1001 NRT III, Tanis Mutnedjemet

Wiay

Amenemope Usermaetre-Setepenamun 1001 - 992 Tanis ?
Osorkon Già Akheperre-Setepenre 992 - 986 không rõ ?
Siamun Netjerkheperre-Meryamun 986 - 967 không rõ ?
Psusennes II (Pasebkhanut II) Tyetkheperure-Setepenre 967 - 943 không rõ ?
 
Mặt nạ xác ướp làm bằng vàng của pharaon Psusennes I

Sau triều đại của vua Ramses III, vương triều này có sự suy giảm chậm về mặt quyền lực của hoàng gia. Các pharaon của Vương triều thứ 21 thống trị từ khu vực Tanis, nhưng chủ yếu là hoạt động trong Hạ Ai Cập, nơi mà họ kiểm soát chặt chẽ nhất. Vương triều này được mô tả như 'Tanite' bởi vì chính trị và kinh tế của nó vốn là dựa vào Tanis. Lịch sử Ai Cập cho rằng Vương triều thứ 21 của Ai Cập kéo dài trong khoảng 130 năm.[1]

Phả hệ sửa

Đây là bảng chi tiết các đời pharaon Vương triều 21, 22 và 23:

 
Ramesses XI
HrereTentamun A
Twentieth Dynasty of Egypt
 
Piankh
Nodjmet 
Herihor
 
Smendes
Tentamun BDuathathor-Henuttawy
 
Pinedjem I
 
Amenemnisu
Wiay 
Psusennes I
Mutnedjmet 
Masaharta
 
Djedkhonsuefankh
 
Menkheperre
Isetemkheb C (III) 
Amenemope
Shoshenq AMehtenweskhet A
 
Smendes II
 
Pinedjem II
Isetemkheb D 
Osorkon the Elder
Nimlot ATentsepeh A
Twenty-first Dynasty of Egypt
 
Psusennes II
 
Siamun
Karomama A 
Shoshenq I
Maatkare B 
Osorkon I
Tashedkhonsu 
Iuput
 
Shoshenq C
 
Shoshenq II
 
Iuwelot
 
Smendes III
 
Takelot I
 
Harsiese A
 
Osorkon II
 
Nimlot C
Tjesbastperu 
Shoshenq III
Karomama II 
Takelot II
 
Pami
 
Shoshenq IV
 
Pedubast I
 
Osorkon III
 
Shoshenq V
Tadibast III
 
Shoshenq VI
 
Iuput I
 
Takelot III
 
Rudamun
 
Pedubast II
 
Osorkon IV
 
Ini
 
Peftjauawybast
Irbastudjanefu
Vương triều thứ 22
Vương triều thứ 23

Chú thích sửa

  1. ^ Kenneth A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (1100–650 BC), 3rd edition, 1986, Warminster: Aris & Phillips Ltd, p.531
Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 20 1077-943 TCN Vương triều thứ 22