Vạn (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Vạn có thể chỉ:

  • Vạn, số tự nhiên, bằng 10 ngàn hay 10 lần 1000.
  • Họ Vạn.
  • Chữ Vạn, biểu tượng trong nhiều tín ngưỡng.
  • Làng của người làm nghề chài lưới.
  • Một trong ba loại bài tổ tôm: vạn, sách, văn.