Vấn đề xã hội

Vấn đề xã hội là tất cả những gì liên quan đến con người, các nhóm người, các cộng đồng người đến sự tồn tại, phát triển của con người trong một hoàn cảnh xã hội nhất định đ­ược nhận thức như­ một vấn nạn của xã hội, đụng chạm đến lợi ích của một cộng đồng. Đó là sản phẩm của con ng­ười có ảnh hư­ởng đến một nhóm ngư­ời nhất định và chỉ có thể đ­ược khắc phục thông qua hành động xã hội.

Tham khảoSửa đổi