Vật ký sinh cỡ nhỏ (tiếng Anh: microparasite) là vật ký sinh có kích thước hiển vi. Đối ngược với vật ký sinh cỡ lớn (macroparasite), có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vi khuẩn, virus, động vật nguyên sinhnấm là những ví dụ về vật ký sinh cỡ nhỏ.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa