Vật liệu di truyền (tiếng Anh là genetic material) để chỉ các đại phân tử đóng vai trò lưu giữ và truyền thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào, hoặc thế hệ cơ thể.

Ở cấp độ tế bào, vật liệu di truyền là các nhiễm sắc thể (chromosome). Còn ở cấp độ phân tử thì đó là các phân tử DNA.

Tham khảoSửa đổi