Vật thể ngoài Hệ Mặt Trời

Một vật thể ngoài Hệ Mặt Trời (tiếng Anh: Extrasolar object) là một vật thể nằm bên ngoài Hệ Mặt Trời. Nó không áp dụng cho sao hoặc các vật thể lớn hơn sao hay Hệ Mặt Trời như thiên hà. Nó chỉ được sử dụng cho các vật thể nhỏ hơn sao nằm ngoài Hệ Mặt Trời. Các ví dụ của vật thể ngoài Hệ Mặt Trời là:

Một số đối tượng trong Hệ Mặt Trời như tiểu hành tinh, hành tinh lùnthiên thể bên ngoài Sao Hải Vương hiếm hoặc chưa từng được phát hiện ngoài Hệ Mặt trời.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi