Ve

trang định hướng Wikimedia

Từ Ve dùng để chỉ: