Bản mẫu:Romanian counties infobox Vrancea là một hạt của România. Hạt có diện tích  km², dân số thời điểm là người. Thủ phủ hạt đóng tại thành phố Focșani.

Các thành phố, thị xã Sửa đổi

Hạt Vrancea có 2 đô thị, 3 thị xã và 68 xã

Tham khảo Sửa đổi