Wikipedia:Ủy ban phòng chống phá hoại/Mục tiêu

  1. Bảo vệ Wikipedia khỏi sự chia rẽ.
  2. Đối phó với phá hoại đang diễn ra.
  3. Thông tin các thành viên tích cực chống phá hoại về những cập nhật và phần mềm mới.
  4. Đào tạo thêm thành viên chống phá hoại.
  5. Nghiên cứu tác động của phá hoại đối với bách khoa toàn thư.