Wikipedia:Ủy ban phòng chống phá hoại/Trợ giúp

Các trợ giúp:

  1. Xác định một sửa đổi đủ điều kiện phá hoại.
  2. Quay về phiên bản cuối cùng không bị phá hoại.
  3. Thông báo cho biên tập viên về các chỉnh sửa được coi là phá hoại.
  4. Báo cáo biên tập viên nếu hành vi phá hoại tiếp diễn.