Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/John F. Kennedy

John F. Kennedy sửa