Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2005/Tuần 37

Thiền tông là một tông phái Phật giáo do nhà sư Ấn Độ Bồ Đề Đạt Ma (Boddidharma) sáng lập ra ở Trung Quốc vào đầu thế kỷ thứ 6. Thiền là cách gọi tắt của "Thiền na" hoặc Dhyana, có nghĩa là "tĩnh tâm", chủ trương tập trung trí tuệ để suy nghĩ (thiền) nhằm tìm chân lý của đạo Phật. Kiểu tu học theo Thiền tông truyền thống trước đây cần phải tập trung công sức và thời gian cộng với phải có khả năng trí tuệ. Tổ Huệ Năng (Hui-neng) đời thứ 6 của phái này, người có công lớn phổ biến và phát triển thiền tông ra khắp Trung Hoa là người xuất thân rất nghèo khó. Bản thân Huệ Năng không biết viết nhưng ông lại ngộ đạo do bản chất phù hợp với tông phái thiền.