Wikipedia:Bạn có biết/2022/Tuần 21/1

Bức tường "Thừa nhận thất bại" tại Bảo tàng Thất bại chi nhánh Los Angeles, Mỹ