Giải thích

Chuyên mục dự trữ được lập ra nhằm giải quyết tình trạng có tuần chuyên mục BCB nhận được quá ít bài đề cử, hoặc trong các bài đó lại có nhiều bài thuộc cùng một lĩnh vực (không có sự đa dạng). Khi nào cần thì ban xét duyệt BCB có thể vào kho dự trữ chọn bài rồi di chuyển bài ra không gian chính của Wikipedia. Bài viết trong mục Dự trữ được viết theo nhiều chủ đề khác nhau, đảm bảo sự đa dạng về đề tài. Ai cũng có thể tham gia viết bài dự trữ BCB.

Quy định đề cử BCB là bài phải được viết/dịch trong hai tuần vừa qua, cho nên bài BCB dự trữ sẽ không được viết sẵn trên không gian chính mà sẽ viết dưới dạng Wikipedia:Bạn có biết/Dự trữ/Tên bài (Cột thứ 2 trong bảng), tức là giống như một dạng nháp. Ngoài ra, bạn hãy ghi rõ là bài đã được viết xong hay chưa, ở cột "Chú thích". Nếu đang viết thì bạn ghi "Chưa viết xong". Khi nào hoàn tất bài rồi bạn hãy đánh dấu hoặc {{Đã hoàn thành}}.

Cột thứ 7 ("Tên bài sẽ tạo thành") chính là bài trên không gian chính của Wikipedia. Bạn có thể tạo sẵn bài chính từ bây giờ để "đặt gạch" nhưng viết đoạn mở bài thôi, đến khi nào mang ra ứng cử cho BCB hẵng copy paste nội dung còn lại vào bài cho hoàn chỉnh.

Trong khuôn khổ của cuộc thi Best Leader of DYK, điểm thi sẽ thuộc về biên tập viên đã viết/dịch bài, không thuộc về người ứng cử.

Danh sách dự trữ

Một lô tiêu chuẩn chứa 10 bài dự trữ.

Chưa sử dụng


Đã sử dụng
  1. Lô C: Tháng 6 năm 2023
  2. Lô B: Tháng 5 năm 2020
  3. Lô A: Tháng 4 năm 2020
  4. Lô 1
Bản mẫu

Chép bản mẫu này vào những bài dự trữ đã được khởi tạo trên không gian chính: {{Bài đang được dự trữ cho mục Bạn có biết}}

Kết quả hiển thị:

Bài BCB dự trữ: bài này đang được dự trữ cho mục BCB và đã được viết đầy đủ