Wikipedia:Biểu quyết/Các Quy tắc ứng xử trong quy trình Giải quyết mâu thuẫn

Các Quy tắc ứng xử trong quy trình Giải quyết mâu thuẫnSửa đổi

Các Quy tắc ứng xử được đề xuất như một khuyến cáo, có thể từng phần hoặc theo trình tự như sau:

  1. Khi giữa các thành viên tham gia biên tập phát sinh mâu thuẫn và tranh chấp nội dung trong bài viết, một bên cần đặt bản mẫu {{mâu thuẫn}} kèm theo lý do treo biển để thông báo cho bên còn lại trong thời gian 24 giờ trước khi di chuyển nội dung đang có mâu thuẫn, tranh chấp ra khỏi bài chính và vào trang thảo luận của bài.
  2. Hai bên cần tách rời từng phần các nội dung tranh chấp để thảo luận. Những phần nội dung nào đạt được đồng thuận thì có thể đưa vào bài ngay lập tức.
  3. Đối với những thông tin đặc biệt quan trọng đang có tranh chấp về tính chính xác khách quan, nếu một bên dẫn được ít nhất 2 (hai) nguồn hàn lâm đề cập đến, thông tin đó có thể được chấp nhận là có độ chính xác cao, trừ trường hợp bên còn lại cung cấp được bằng chứng là thông tin đã bị suy diễn, mạo nguồn hoặc được dẫn thông tin từ nguồn còn lại.
  4. Hai bên cũng có thể đồng thời tổ chức một cuộc thăm dò và kêu gọi các thành viên bên ngoài góp ý kiến, nhằm tìm ra đề xuất khả dĩ được cả 2 bên đồng thuận. Thời gian thảo luận và thăm dò ý kiến không quá 7 (bảy) ngày kể từ khi di chuyển nội dung tranh chấp vào trang thảo luận của bài..
  5. Nếu hết thời hạn trên, mà vẫn còn các phần nội dung tranh chấp, 2 bên có thể tổ chức một cuộc biểu quyết nhỏ trong thời gian 7 (bảy) ngày để chọn phương án cuối cùng. Kết quả của tỷ lệ đa số sẽ được xem là xu hướng phổ biến và có khả năng được nhiều người ủng hộ nhất, do đó sẽ được chấp nhận đưa vào bài.
  6. Sau khi có kết quả của biểu quyết, bản mẫu {{mâu thuẫn}} sẽ được tháo bỏ và phần nội dung được đưa vào theo kết quả biểu quyết sẽ được bảo lưu trong ít nhất 30 (ba mươi) ngày. Sau thời hạn này, các thành viên có thể tái lập các quy trình trên để giải quyết các mâu thuẫn còn tồn đọng.

Mọi người có thể xem các thảo luận ở đâyở đây. Thái Nhi (thảo luận) 09:33, ngày 12 tháng 8 năm 2013 (UTC)

Tôi bổ sung thêm về tiêu bản và hoàn chỉnh Quy tắc 3. Thái Nhi (thảo luận) 02:54, ngày 13 tháng 8 năm 2013 (UTC)

Bảng thống kê tình trạng biểu quyếtSửa đổi

(tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2013)

Các Quy tắc ứng xử trong quy trình Giải quyết mâu thuẫn
Biểu quyết Tán thành Phản đối Trắng
Tóm tắt
Quy tắc 1
1. Đặt bản mẫu {{mâu thuẫn}} trong thời gian 24 giờ trước khi di chuyển nội dung vào thảo luận bài.
Số phiếu
(19)
18
1
0
Tóm tắt
Quy tắc 2
2. Tách rời từng phần các nội dung tranh chấp để thảo luận.
Số phiếu
(19)
18
0
0
Tóm tắt
Quy tắc 3
3. Nếu dẫn được ít nhất 2 nguồn hàn lâm đề cập đến, thông tin đó có thể được chấp nhận là có độ chính xác cao.
Số phiếu
(19)
18
0
0
Tóm tắt
Quy tắc 4
4. Thời gian thảo luận và thăm dò ý kiến không quá 7 ngày.
Số phiếu
(19)
18
0
0
Tóm tắt
Quy tắc 5
5. Biểu quyết trong thời gian 7 ngày để chọn xu hướng phổ biến đưa vào bài.
Số phiếu
(19)
18
0
0
Tóm tắt
Quy tắc 6
6. Kết quả biểu quyết sẽ được bảo lưu trong ít nhất 30 ngày trước khi tái lập quy trình giải quyết các mâu thuẫn còn tồn đọng.
Số phiếu
(19)
18
0
0
  • Còn một phiếu chưa xác nhân hết

Biểu quyếtSửa đổi